WEB OPAC : สืบค้นรายการหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุCMRUL e-Service


สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2566

สำนักหอสมุดปิดบริการ วันที่ 12-16 เมษายน 2567 เนื่องในวันสงกรานต์

สำนักหอสมุดของดให้บริการระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2567