การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริ

สำนักหอสมุดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเร

สำนักหอสมุดติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือ

นิตยสารเพลิน

Plearn ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562