สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สำนักหอสมุดให้ต้อนรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ศรช.เอ็มพาวเวอร์

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564