สำนักหอสมุด ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักหอสมุด ดำเนินการสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar”

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2563