WEB OPAC : สืบค้นรายการหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565