สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับห้องสมุด : สุข สนุก

สำนักหอสมุด จัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) ในหัวข

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563