ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการ
-

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
รองผู้อำนวยการ
5902

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล
รองผู้อำนวยการ
5909

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการ
5908

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ศรัญยา ไชยวงค์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5908

งานบริหารทั่วไป

เสาวนีย์ สุริยะเจริญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
5900

จำรัส อุทธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5919

นภพรรณ รุ่งทองคำกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
5919

นิตยา ทองนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5905

งานบริการสารสนเทศ

ฐิติกา ปัญญาดี
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
5902

อรวรา ใสคำ
บรรณารักษ์
5911

พิสิฐ ศรีใจภา
บรรณารักษ์
5906

แสงเพชร อินสมวงค์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5921

อำนาจ เป็งกาสิทธ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5923

วรัฏฐา กัวตระกูล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5910

ภัทราภรณ์ แสงปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5913

ชุติมา คำสอน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5906

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

รัชฎาภรณ์ มูลมาก
หัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
5904

สุณี ไชยวงษ์
บรรณารักษ์
5904

นิพนธ์ ทองคำ
บรรณารักษ์
5904

อนุรักษ์ บุญนายืน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5904

ฉัตร์ชัย ทิศขันสา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5904

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

สุทัศน์ เขียวนิล
หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด
5920

จิตรดา หมั่นขีด
นักวิชาการศึกษา
5903

สุรดา ปฐวีวิจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5909

มงคล อุตะมะแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5909

นิรันดร อารินทร์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
5920

ห้องสมุด ศูนย์แม่ริม

ธญา ตันติวราภา
บรรณารักษ์