บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ศรัญยา ไชยวงค์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5908

งานบริหารทั่วไป

เสาวนีย์ สุริยะเจริญ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
5900

จำรัส อุทธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5919

นภพรรณ รุ่งทองคำกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
5919

นิตยา ทองนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
5905

งานบริการสารสนเทศ

ฐิติกา ปัญญาดี
รักษาการหัวหน้างานบริการสารสนเทศ
5902

อรวรา ใสคำ
บรรณารักษ์
5911

พิสิฐ ศรีใจภา
บรรณารักษ์
5906

แสงเพชร อินสมวงค์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5921

อำนาจ เป็งกาสิทธ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5923

วรัฏฐา กัวตระกูล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5910

ชุติมา คำสอน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5906

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

รัชฎาภรณ์ มูลมาก
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
5904

สุณี ไชยวงษ์
บรรณารักษ์
5904

นิพนธ์ ทองคำ
บรรณารักษ์
5904

อนุรักษ์ บุญนายืน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5904

ฉัตร์ชัย ทิศขันสา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5904

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

สุทัศน์ เขียวนิล
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด
5920

จิตรดา หมั่นขีด
นักวิชาการศึกษา
5903

สุรดา ปฐวีวิจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5909

มงคล อุตะมะแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5909

นิรันดร อารินทร์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
5920

ห้องสมุด ศูนย์แม่ริม

ธญา ตันติวราภา
บรรณารักษ์