ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการ
-

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
รองผู้อำนวยการ
5902

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล
รองผู้อำนวยการ
5909

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการ
5908

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ศรัญยา ไชยวงค์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5908

งานบริหารทั่วไป

เสาวนีย์ สุริยะเจริญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
5900

จำรัส อุทธา

5919

นภพรรณ รุ่งทองคำกุล

5919

นิตยา ทองนา

5905

งานบริการสารสนเทศ

ฐิติกา อาษากิจ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
5902

อรวรา ใสคำ

5911

พิสิฐ ศรีใจภา

5906

แสงเพชร อินสมวงค์

5921

อำนาจ เป็งกาสิทธ์

5923

วรัฏฐา กัวตระกูล

5910

ภัทราภรณ์ แสงปัญญา

5913

ชุติมา คำสอน

5906

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

รัชฎาภรณ์ มูลมาก
หัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
5904

สุณี ไชยวงษ์

5904

นิพนธ์ ทองคำ

5904

อนุรักษ์ บุญนายืน

5904

ฉัตร์ชัย ทิศขันสา

5904

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

สุทัศน์ เขียวนิล
หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด
5920

จิตรดา หมั่นขีด

5903

สุรดา ปฐวีวิจิตร

5909

มงคล อุตะมะแก้ว

5909

นิรันดร อารินทร์

5920

ห้องสมุด ศูนย์แม่ริม

ธญา ตันติวราภา