สายตรงผู้อำนวยการ

ร่วมส่งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

ผู้อำนวยการ