บริการ VPN

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น (Basic User Guide) การเข้าใช้งาน SSL VPN 

1. การเข้าใช้งานผ่านทาง Web Browser ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL: https/sslvpn.cmru.ac.th

รูปที่ 1. หน้าต่างการเข้าใช้งานระบบ SSL VPN

การเข้าใช้งานสามารถทำได้โดยการกรอก Username และ Password โดยใช้  User Account WiFi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

**โดย อาจารย์และบุคลากรจะใช้ เลขที่บัตรประชาชนเป็น Username และใช้วันเดือนปีเกิดเป็น Password ในรูปแบบ วว/ดด/ปีพ.ศ.

**และนักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษา เป็น Username และใช้วันเดือนปีเกิดเป็น Password ในรูปแบบ วว/ดด/ปีพ.ศ.

หากไม่ทราบ User Account WiFi หรือลืมกรุณาติดต่องานเครือข่าย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร.0-5388-5933 หรืองานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด โทร.0-5388-5909

2. เมื่อทำการเข้าระบบแล้ว ก็จะเข้าสู่ Home page ของระบบ

รูปที่ 2. หน้าต่าง Home page ระบบ SSL VPN

โดยที่หน้าต่าง Home page จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ชื่อผู้เข้าใช้งาน, สถานะของผู้ใช้งาน และ ปุ่มออกจากระบบ (Logout)

2) ลิงค์ของ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เข้าใช้งานได้ที่ https/sslvpn.cmru.ac.th

หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติตด่อ งานเทคโนโลยีห้องสมุด ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ โทร 0-5388-5909