อาคารและพื้นที่ให้บริการ

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารหอสมุด (26) หรือเดิมเรียกอาคารวิทยบริการ มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 8 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะให้บริการดังต่อไปนี้

 

ชั้น 1 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • บริการยืม-คืน (CIRCULATION)
 • วารสาร (CURRENT JOURNAL)
 • หนังสือพิมพ์ (NEWSPAPER)
 • มุมแนะนำหนังสือใหม่ (NEW BOOKS CORNER)
 • ห้องชมภาพยนตร์ (MOVIE ROOM)
 • ห้องชมภาพยนตร์ 3 มิติ (3D MOVIE ROOM)
 • พื้นที่จัดนิทรรศการ (EXHIBITION HALL)
 • พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (LEARNING COMMONS)

 

ชั้น 2 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • หนังสือภาษาไทย 000-339 (BOOKS THAI 000-339)
 • วารสารเย็บเล่ม (BOUND JOURNAL)
 • สิ่งพิมพ์ล่วงเวลา (BACK ISSUE)
 • ห้องค้นคว้ากลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
 • ห้องละหมาด (PRAYER ROOM)

 

ชั้น 3 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • หนังสือภาษาไทย 340-599 (BOOKS THAI 340 – 599)
 • ห้องสมุดนิติศาสตร์ (LAW LIBRARY)
 • ราชกิจจานุเบกษา (GOVERNMENT GAZETTE)
 • ห้องซ่อมบำรุงหนังสือ (PRESERVATION ROOM)
 • ห้องค้นคว้ากลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)

 

ชั้น 4 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • หนังสือภาษาไทย 600-799 (BOOKS THAI 600 - 799)
 • นวนิยาย (FICTION)
 • มุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์ (SET CORNER)
 • ห้องสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN CENTER)
 • ห้องค้นคว้ากลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
 • ห้องเรียน 26041 (CLASSROOM 26041)

 

ชั้น 5 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • หนังสือภาษาไทย 800-999 (BOOKS THAI 800 – 999)
 • หนังสือภาษาอังกฤษ 000-999 (BOOKS FOREIGN LANGUAGES 000 - 999)
 • หนังสือเยาวชน (JUVENILE BOOKS)
 • แบบเรียน/คู่มือครู (TEACHER MATERIALS)
 • ข้อมูลล้านนา (LANNA CENTER)

 

ชั้น 6 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • บริการอ้างอิง (REFERENCE SERVICE)
 • งานวิจัย (RESEARCH REPORT)
 • วิทยานิพนธ์ (THESES)
 • หนังสืออ้างอิง (REFERRENCE BOOKS)
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล (GOVERNMENT PUBLICATION)
 • ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา (MIDDLE EAST STUDY)

 

ชั้น 7 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • บริการความรู้คู่บันเทิง (EDUTAINMENT ZONE)
 • มุมชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว (MOVIE CORNER)
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   26071, 26072 (COMPUTER LAB 26071, 26072)
 • ห้องเรียน 26073 (CLASSROOM 26073)

 

ชั้น 8 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • สำนักงานผู้อำนวยการ (THE OFFICE OF DIRECTOR)
 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (CLASSIFICATION CATALOGING)
 • งานเทคโนโลยีห้องสมุด (LIBRARY TECHNOLOGY)