วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

รายการทั้งหมด
T
Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection หรือ TDC เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full text) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้งานจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยหรือสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอกได้


คลิปสอนการใช้งาน
O
Open Access Theses and Dissertations (OATD)

ฐานข้อมูล Open Access Theses and Dissertations หรือ OATD เป็นฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาวิทยานิพนธ์จากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยที่เผยแพร่ทั่วโลกกว่า 1,100 แห่งN
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

ฐานข้อมูล Networked Digital Library of Theses and Dissertations หรือ NDLTD เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่งC
ChiangMai Rajabhat University Intellectual Repository (CMRUIR)

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล มีทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารการสอน คู่มือปฏิบัติงาน ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย


คลิปสอนการใช้งาน
D
DART-Europe E-theses Portal

ฐานข้อมูล DART-Europe E-theses Portal ให้บริการวิทยานิพนธ์/งานวิจัยมากกว่า 990,000 รายการจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 550 แห่งในประเทศแถบทวีปยุโรปมากกว่า 28 ประเทศE
EBSCO OpenDissertations

EBSCO OpenDissertations เป็นฐานข้อมูลฟรี ที่มีจัดเก็บวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 1.4 ล้านรายการ จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 320 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชาE
EThOS: e-Theses Online Service

เป็นฐานข้อมูลที่รวมปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมสหสาขาวิชามากกว่า 1.4 ล้านรายการ จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 320 แห่งทั่วโลกO
OhioLink Electronic Theses & Dissertations Center (ETD Center)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับโทและปริญญาเอกมากกว่า 58,000 รายการ จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 30 แห่งของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาP
ProQuest Open Access Dissertations & Theses

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปต่างๆทั่วโลก มากกว่า 1,700 แห่ง ครอบคลุมสหสาขาวิชา