บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ

          บริการสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ได้ที่ เมนูดาวน์โหลด กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นที่งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 หรือส่งไฟล์มาที่ lib@cmru.ac.th / lib@g.cmru.ac.th / cmrulibrary@gmail.com