นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazines)

รายการทั้งหมด
F
Flipster

ฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazines) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บอกรับเพิ่มเติมเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เข้าถึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อนิตยสาร จำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่
   ● National Geographic นิตยสารด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว ภาพถ่าย สัตว์โลก สิ่งแวดล้อม
   ● Vogue นิตยสารแฟชั่น ความงาม เวทีเดินแบบระดับโลก 
   ● Education Week นิตยสารด้านการศึกษา
   ● MIT Technology Review นิตยสารด้านเทคโนโลยี

มีให้เลือกอ่านนิตยสารทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน
P
Plearn

นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่