ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
ผู้อำนวยการ

093 139 7550

อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ

5909

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการ

5908