ดาวน์โหลด์แบบฟอร์ม สำหรับผู้ใช้บริการ

คู่มือออนไลน์
 1. คู่มือการใช้งาน CMRUL Virtual Library
 2. บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือและข้อมูลทางบรรณานุกรม (ISBN and CIP Service)
 3. การใช้งาน Bookcaze 2023
 4. การใช้งาน CU e-Library 2023
 5. ขั้นตอนการเปิดบัญชีทดลองใช้งาน COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง
 6. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง
 7. How to...คัดแยกขยะ
 8. คู่มือการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (DocFlow)
 9. คู่มือการใช้งาน Google Calendar
 10. คู่มือการลงทะเบียนร้านค้างาน CMRU Library fair
 11. คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(สำหรับผู้ใช้บริการ)
 12. คู่มือ Zotero
 13. การเขียนอ้างอิง
 14. คู่มือการใช้งานเว็บสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด(OPAC)
 15. คู่มือการใช้งานห้องสมุดฉบับปี 2566
 16. การจองหนังสือออนไลน์ (WALAI)
 17. รูปแบบการลงรายการอ้างอิง (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
 18. คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน Ookbee
 19. คู่มือการใช้งาน SSL VPN สำหรับผู้ใช้บริการ
 20. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่