ดาวน์โหลด์แบบฟอร์ม สำหรับผู้ใช้บริการ

คู่มือออนไลน์
 1. ขั้นตอนการเปิดบัญชีทดลองใช้งาน COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง
 2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น COPYLEAKS โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง
 3. How to...คัดแยกขยะ
 4. คู่มือการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (DocFlow)
 5. คู่มือการใช้งาน Google Calendar
 6. คู่มือการลงทะเบียนร้านค้างาน CMRU Library fair
 7. คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(สำหรับผู้ใช้บริการ)
 8. คู่มือ Zotero
 9. การเขียนอ้างอิง
 10. คู่มือการใช้งานเว็บสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด(OPAC)
 11. คู่มือการใช้งานห้องสมุด
 12. การจองหนังสือออนไลน์ (WALAI)
 13. รูปแบบการลงรายการอ้างอิง (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
 14. คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน Ookbee
 15. คู่มือการใช้งาน SSL VPN สำหรับผู้ใช้บริการ
 16. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องสมุด
 1. โลโก้สำนักหอสมุด