วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

คำนิยามคำว่า “ทันสมัย” คือ การเป็น Smart Library ประกอบด้วย 

  • Smart Services
  • Smart Technology and Innovation
  • Smart Learning Community (People)
  • Smart Lifelong Learning Space (Green, Living, Creative, Digital Friendly,   Universal design)
  • Smart Governance

ปรัชญา

     การเรียนรู้ตลอดชีวิตนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

     พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็น Smart Library


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Smart Lifelong Learning Space)
2. เพื่อพัฒนาบริการสำนักหอสมุดฯ ให้มีคุณภาพ (Smart Services) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Technology)
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart Governance)
4. เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ (Smart Learning Community)

ค่านิยมหลัก Core Value สำนักหอสมุด      

L Lifelong learning สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
I Information พร้อมพรั่งด้วยสารสนเทศ
B Body of Knowledge เติมเต็มความรู้
R Reading ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
A Access เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
R Research สนับสนุนการวิจัย
Y Yours ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

 


เอกลักษณ์ สำนักหอสมุด

         SMART @ CMRU Library


อัตลักษณ์ สำนักหอสมุด

         "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"