สำนักหอสมุดจัดการอบรมโครงการ Happy Workplace

การประกวดภาพถ่าย แชะ&แชร์ @CMRU Library ประจำปี 2563 หัวข้อ “CMRU Library New Normal”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563