WEB OPAC : สืบค้นรายการหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการออกแบบ

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565