สำนักหอสมุด จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเข

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563