สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 โดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลั

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทย

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563