คำถามที่พบบ่อย

สำนักหอสมุด (เมืองเชียงใหม่)
วันจันทร์ - อาทิตย์ 08:00 – 16:30 น.
ปิดให้บริการวันนักขัตฤกษ์

สำนักหอสมุด (ศูนย์แม่ริม)
วันจันทร์ - ศุกร์ 08:00 – 16:30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

การยืมต่อออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยมีเงื่อนไขการยืมต่อ 3 ข้อ คือ
1. เหลือวันกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน
2. ไม่มีหนังสือค้างส่ง
3. ไม่มีค่าปรับค้างชำระ

หากเข้าเงื่อนไข สามารถคลิกยืมต่อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://opac.cmru.ac.th/

วิดีโอแนะนำการยืมต่อออนไลน์ https://youtu.be/hQ1OJrQnXWw

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิในการยืม
     - หนังสือทั่วไป 15 เล่ม / 14 วัน 
     - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสิทธิในการยืม
     - หนังสือทั่วไป 20 เล่ม / 30 วัน 
     - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน 
3. อาจารย์/บุคลากร มีสิทธิในการยืม
     - หนังสือทั่วไป 30 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา
     - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน 

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ใช้ภายในห้องสมุด

หากเกินกำหนดส่งหนังสือ คิดค่าปรับวันละ 5 บาท / 1 เล่ม / 1 วัน

กรณียืมถ่ายเอกสาร อนุญาตให้ยืมได้ 3 รายการ และส่งคืนภายในวันที่ยืม

ห้องสมุด ไม่มีนโยบายในการชำระค่าปรับในรูปแบบออนไลน์ โดยรับชำระผ่านทางเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนได้ด้วยตนเองได้ที่ ระบบสมาชิกห้องสมุด 

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบสมาชิกห้องสมุดและการตรวจสอบการยืมคืน https://youtu.be/5dM12ndwJ1k

ห้องสมุด มีข้อพิจารณาในการรับหนังสือบริจาค คือ

1. เนื้อหามีความเป็นปัจจุบัน โดยต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากปีปัจจุบัน
2. หนังสืออยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขาดชำรุด หรือเสียหาย
3. หากหนังสือที่บริจาค ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหนังสือที่ห้องสมุดมีอยู่ 

ทั้งนี้ หากหนังสือที่นำมาบริจาคไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สำนักหอสมุดขออนุญาตไม่รับพิจารณาหนังสือดังกล่าว

หากต้องการใบตอบรับฯ สามารถติดตามได้ที่ คุณนิตยา ทองนา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) โทรศัพท์ 0-5388-5905
หรือติดต่อที่เพจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นบริการสำหรับอาจารย์ที่ต้องการจัดพิมพ์หนังสือ / ตำรา โดยห้องสมุดจะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการส่งคำขอไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติ 

สำหรับอาจารย์ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ ต้องเตรียมไฟล์เอกสารดังนี้
1. หน้าปก
2. หน้าปกใน
3. หน้าลิขสิทธิ์
4. คำนำ
5. สารบัญ
และกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่ https://forms.gle/FPnoTGhEoP57KDUn7

หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ คุณฐิติกา ปัญญาดี หัวหน้างานบริการสารสนเทศ บรรณารักษ์ชำนาญการ 
ติดต่อที่เพจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคคลภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืมหนังสือได้
หากต้องการยืมหนังสือ ต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.lib.cmru.ac.th/web62/core/FILE/1634810431.pdf 

การเข้าใช้บริการสำหรับบุคคลภายนอก 
1. สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อขอเปิดประตูทางเข้า

ห้องสมุดมีบริการยืมข้ามสาขา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้สะดวกรวดเร็วและตรงต่อความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดวิทยาเขตอื่นก็สามารถได้รับทรัพยากรที่ต้องการได้

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ต้องการหนังสือที่วิทยาเขตอื่น สามารถแจ้งหนังสือที่ต้องการได้ที่

1. เคาน์เตอร์งานบริการยืมคืน ชั้น 2
2. เพจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. Line Official สำนักหอสมุด

ห้องสมุดจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำขอ ยกเว้นแต่ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

เมื่อทรัพยากรมาถึงห้องสมุดปลายทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและนัดหมายให้เข้ามารับทรัพยากรต่อไป

วิดีโอแนะนำบริการยืมข้ามสาขา https://youtu.be/9SgvqMcofww

สำหรับการคืนทรัพยากรต่างสาขา สามารถคืนได้ที่ห้องสมุดวิทยาเขตใดก็ได้

ผู้ใช้บริการ สามารถแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเข้าห้องสมุดได้ โดยไปที่เว็บไซต์ Books Suggestion https://www.lib.cmru.ac.th/acquisition/
ทั้งนี้หนังสือที่แนะนำต้องผ่านความเห็นและมติจากคณะกรรมการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด จึงจะดำเนินการจัดซื้อ

วิดีโอแนะนำบริการ Book Suggestion (แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด) https://youtu.be/TOYMXRcmX2w

ติดต่อฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คุณสุณี ไชยวงษ์ โทร 0-5388-5904
หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-5388-5909

สามารถเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรม ได้ที่ https://www.lib.cmru.ac.th/iss/register/

โดยกรอก Username และ Password ตามบัญชี WiFi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หากยังไม่มีบัญชี WiFi หรือลืมรหัสผ่าน ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ https://wifi.cmru.ac.th/checkpassword/ หรือ ติดต่อ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักหอสมุดศูนย์แม่ริม ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ)

Google map https://goo.gl/maps/75VNkJT6vngihXh18

วิดีโอแนะนำสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม https://youtu.be/_xnesjuV4B4

กรณีห้องสมุดปิดทำการ สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาหน้าห้องสมุด

สามารถสืบค้นหนังสือและทรัพยากรของห้องสมุดได้ที่ https://opac.cmru.ac.th/

ดูคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.lib.cmru.ac.th/web62/core/FILE/1560222149.pdf

วิดีโอมารู้จัก CMRU Web OPAC https://youtu.be/gDGm6SYDYnE

วิดีโอการค้นหาหนังสือและการหาหนังสือที่ชั้น https://youtu.be/fEjlnaltQcM

วิดีโอการค้นหาบทความวารสารและการหาวารสารที่ชั้น https://youtu.be/8AiZiKjazWM

สามารถเข้าใช้งานโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/

วิดีโอการใช้งานฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) https://youtu.be/aLYBQwTfqTY

หากเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยไปที่เมนู Sign Up ด้านบนขวา
หรือสามารถใช้บริการ SSL-VPN เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ดูรายละเอียดการใช้งาน SSL-VPN ได้ที่ https://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424676&lang=

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอีเมลและ WiFi ของมหาวิทยาลัย ติดต่อที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา https://www.digital.cmru.ac.th/

หากจำรหัสผ่านไม่ได้ สามารถรีเซตรหัสผ่านได้ด้วยตนเองได้ที่ https://wifi.cmru.ac.th/changepassword/

กรณีส่งหนังสือเกินกำหนดส่ง สำนักหอสมุด คิดอัตราค่าปรับหนังสือวันละ 5 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน
สำหรับบุคคลภายนอก คิดอัตราค่าปรับ 10 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน

พจนานุกรมและ Dictionary สามารถยืมได้ 2 วัน โดยจำกัดสิทธิ์การยืม 1 เล่ม ต่อ 1 คน
เกินกำหนดส่งคิดค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน

กรณีที่ทำหนังสือหาย ต้องซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดิม ผู้แต่งคนเดิม และปีพิมพ์เดิม นำมาคืนที่ห้องสมุด เสียค่าดำเนินการ 100 บาท และค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
หรือในกรณีที่หาซื้อหนังสือไม่ได้ สามารถชำระเป็นค่าหนังสือ โดยคิดเงินจำนวน 2 เท่าของราคาหนังสือ ค่าดำเนินการ 100 บาท และค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น 2 โดยนำบัตรนักศึกษามาทุกครั้งในการขอใช้บริการ สามารถใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มได้สูงสุด 2 ชั่วโมง

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนสื่อโสตทัศน์ชั้น 7 โดยนำบัตรนักศึกษามาทุกครั้งในการขอใช้บริการ

เงื่อนไขการขอใช้บริการ
1. ทำสำเนาหนังสือได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน้าหนังสือ
2. ค่าบริการถ่ายเอกสาร หน้าละ 2 บาท
3. ค่าส่งไปรษณีย์ ขั้นต่ำคิดค่าบริการ 50 บาท (หากราคาค่าส่งเกินกว่านี้ จะคิดราคาตามการจัดส่งจริง)
4. ค่าดำเนินการ 50 บาท / รายการ

ช่องทางการขอใช้บริการ
1. เคาน์เตอร์บริการยืมคืน / เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
2. หน้าเว็บไซต์สำนักสมุด เมนู Ask Librarian
3. e-mail: lib@cmru.ac.th, lib@g.cmru.ac.th, cmrulibrary@gmail.com
4. Facebook Fanpage/Line Official: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_vAt5Zvkg6PEglGufWak4BnaIW1niNO7toTVqMKp4qs0-g/viewform

หากเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอก แนะนำให้เชื่อมต่อบริการ SSL-VPN 

การเชื่อมต่อทำได้ 2 รูปแบบ คือ
1. ใช้ Web Browser โดยไปที่เว็บ https://sslvpn.cmru.ac.th/cgi-bin/login แล้วล็อกอิน
Username คือรหัสนักศึกษา Password คือ วว/ดด/ปีพ.ศ.เกิด
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม NetExtender Clients ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง แล้วติดตั้งตามคู่มือนี้ https://www.lib.cmru.ac.th/web62/core/FILE/1551088238.pdf