วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)

รายการทั้งหมด
T
Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


คลิปสอนการใช้งาน
D
Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals หรือ DOAJ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้และครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายสาขาวิชาT
Taylor & Francis (Open Journals)

ฐานข้อมูล Taylor & Francis (Open Journals) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้แบบเปิดS
SAGE Open Access

ฐานข้อมูล SAGE Open Access เป็นฐานข้อมูลวารสารแบบเปิดของสำนักพิมพ์ SAGE ให้เนื้อหาที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น