บริการฝึกอบรม

          สำนักหอสมุด จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยโปรแกรมที่จัดสอนประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)
  2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)

          สำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่าง ๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์เป็นวิทยากรสอนหรือแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมของสำนักหอสมุดหรือตามห้องที่คณะจัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและสนับสนุนการวิจัย ชั้น 6 โทร. 0-5388-5911 หรือ 0-5388-5902 ติดต่อ คุณฐิติกา อาษากิจ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หัวข้อการอบรม

  1. หัวข้อ : รู้จักสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  2. หัวข้อ : การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด
 
โครงการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (Smart Users)

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4

หลักสูตรที่เปิดอบรม

  1. หลักสูตร EBSCO Discovery Service (EDS) 
  2. หลักสูตร e-Theses & e-Research 
  3. หลักสูตร e-Books 
  4. หลักสูตร ฐานข้อมูล Emerald
  5. หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ