บริการยืมระหว่างวิทยาเขต

          สำนักหอสมุด จัดให้บริการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ ได้แก่ สำนำหอสมุด ศูนย์แม่ริม ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การขอใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต : สามารถเลือกได้ 5 ช่องทาง ได้แก่

  1. เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและสนับสนุนการวิจัย

  2. ฟอร์มออนไลน์ (กรอกข้อมูลด้วยตนเอง) : https://goo.gl/9BF8fx

  3. Facebook Fanpage : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  4. Email : lib@cmru.ac.th / lib@g.cmru.ac.th / cmrulibrary@gmail.com

  5. โทรศัพท์ : 0-5388-5911

ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

จำนวนที่ให้ยืม : ตามประเภทของผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาการยืม : ตามประเภทของผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำขอ

ค่าบริการ : ไม่มีค่าใช้บริการ

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะเป็นผู้แจ้งสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถมารับได้ตามวิทยาเขตที่ระบุไว้

ห้องสมุดจะเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้ใช้ไม่มารับห้องสมุดจะนำส่งกลับไปยังวิทยาเขตนั้น ๆ และขึ้นชั้นบริการต่อไป