บริการสื่อโสตทัศน์

โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการและคู่มือช่วยค้น

  • โสตทัศนวัสดุ ที่ให้บริการ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ
  • โสตทัศนูปกรณ์ ที่ให้บริการ ได้แก่ เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, คอมพิวเตอร์พร้อมหูฟัง และเครื่องฉายวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องขยายเสียง ,ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบHome Theatre ,ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม ,ที่รับชมสัญญาณดาวเทียม และเคเบิลทีวี UBC
  • คู่มือช่วยค้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาโสตทัศนวัสดุได้จากรายชื่อโสตทัศนวัสดุหรือค้นจากคอมพิวเตอร์สืบค้น (CMRU WEB OPAC)
  • แท็ปเล็ตเพื่อการสืบค้นห้องสมุดสร้างสุข

 

การให้บริการ

  • บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ
  • บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม
  • บริการสื่อมัลติมีเดียในห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบ Home Theatre
  • บริการแท็ปเล็ตเพื่อการสืบค้นห้องสมุดสร้างสุข
  • ​บริการจัดฉายภาพยนตร์ สารคดีและบันเทิงคดี ณ ห้อง Home Theatre ในวันและเวลาราชการ
  • บริการทีวีเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านสัญญาณโทรทัศน์จากจานรับสัญญาณดาวเทียม และเคเบิลทีวี UBC

​