บริการสื่อโสตทัศน์

   

 

โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการและคู่มือช่วยค้น

  • โสตทัศนวัสดุ ที่ให้บริการ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ, เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, คอมพิวเตอร์พร้อมหูฟัง และเครื่องฉายวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องขยายเสียง ,ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบHome Theatre ,ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม ,ที่บริการรับชม Streaming
  • คู่มือช่วยค้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาโสตทัศนวัสดุได้จากรายชื่อโสตทัศนวัสดุหรือค้นจากคอมพิวเตอร์สืบค้น (CMRU WEB OPAC)
  •  
  •          
  •      
  •         

  

การให้บริการ

  • บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ
  • บริการโสตทัศน์ ภายในห้องบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม
  • บริการสื่อมัลติมีเดียในห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบ Home Theatre
  • บริการ Streaming เช่น Netflix, Disney+ Hotstar, HBO Go, 

​