บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

 

        สำนักหอสมุด จัดให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วย ห้องค้นคว้ากลุ่ม จำนวน 5 ห้อง ได้แก่

  • ห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง
  • ห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง
  • ห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง

          ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โดยนำบัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยมาแสดง เพื่อรับกุญแจจากเจ้าหน้าที่ และอนุญาตให้ใช้ห้องครั้งละ 2 ชั่วโมง/วัน

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

  1. ใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มเพื่อการทํางานกลุ่ม การค้นคว้า หรือการประชุมทางวิชาการเท่านั้น
  2. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานในห้องค้นคว้ากลุ่ม
  3. ไม่นําทรัพย์สินส่วนตัวหรือของมีค่าเก็บไว้ในห้องค้นคว้ากลุ่ม หากสูญหาย ทางสํานักหอสมุดจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  4. หากพบว่า ผู้ใช้มีการนําหนังสือมาเก็บไว้ในห้องค้นคว้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปขึ้นชั้นหนังสือเพื่อให้บริการตามปกติ
  5. ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวนผู้ใช้บริการภายนอกห้องค้นคว้า
  6. เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดไฟ ปิดพัดลม และหน้าต่างให้เรียบร้อย