บริการนำส่งเอกสาร (IRDS)

          เป็นบริการที่สำนักหอสมุดอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตเวียงบัว) ที่ไม่สะดวกหรือไม่มีเวลามาใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพียงแค่แจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการมาได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและสนับสนุนการวิจัย โทรศัพท์  0-5388-5911 (เบอร์ภายใน 5911) หรือเคาน์เตอร์บริการยืม - คืน โทรศัพท์ 0-5388-5921 (เบอร์ภายใน 5921) สำนักหอสมุดจะจัดส่งให้ตามความต้องการ เงื่อนไขการใช้บริการ IRDS มีดังนี้

  1. บริการสำหรับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น
  2. ระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด
  3. จัดส่งหนังสือทุกวันพุธบ่ายโมงเป็นต้นไป
  4. เซ็นรับหนังสือในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ
  5. ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/339DvM และจะจัดส่งเอกสารให้ทุกวันพุธบ่าย
  6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

    หมายเหตุ : อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์ในการคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน