แผนบริหารความเสี่ยง

รายการทั้งหมด
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักหอสมุด-ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารความเสี่ยง
ประกาศนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด
แผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564