บริการห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม / ห้องละหมาด

          บริการพิเศษที่จัดสําหรับผู้ใช้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาภายในสำนักหอสมุด ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อใช้ทําการละหมาดเท่านั้น โดยจัดให้บริการที่ชั้น 2 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

  1. ติดต่อขอใช้บริการและรับกุญแจได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 2
  2. ลงลายมือชื่อการขอเข้าใช้ห้องละหมาดทุกครั้ง
  3. ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการละหมาด
  4. เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดไฟ ปิดพัดลม เปิดผ้าม่าน ล็อกประตู และนำกุญแจมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 2
  5. ไม่อนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องปฏิบัติศาสนกิจโดยเด็ดขาด