ประกาศห้องสมุด

รายการทั้งหมด
ประกาศห้องสมุด
ระเบียบการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้(Learning Space)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง เวลาการให้บริการของสำนักหอสมุด
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด (ฉบับเพิ่มเติม)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562