ประกาศห้องสมุด

รายการทั้งหมด
ประกาศห้องสมุด
ประกาศรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ประเภทบุคคลภายนอก
ประกาศห้องสมุด
ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
ประกาศห้องสมุด
PUBG Mobile CMRU Library Championship 2019
ประกาศห้องสมุด
ระเบียบการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้(Learning Space)
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง เวลาการให้บริการของสำนักหอสมุด
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด (ฉบับเพิ่มเติม)
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประกาศห้องสมุด
เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ