หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper)

รายการทั้งหมด
M
Matichon e-News

เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บข่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password ดังนี้
Username: ARIT
Password: ARIT

*หมายเหตุ เข้าใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดไม่เกิน 4 Users