การจัดการความรู้

รายการทั้งหมด
การจัดการความรู้
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ “POP บริหารโครงการแบบมืออาชีพ”
การจัดการความรู้
บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
การจัดการความรู้
การประยุกต์ใช้ Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ
การจัดการความรู้
บริหารจัดการง่าย by MIS
การจัดการความรู้
เปิดเอกสาร e-Doc ฉับไวแก้ปัญหาได้ By Calling line
การจัดการความรู้
จัดการเวลาง่าย ๆ by Google Calendar
การจัดการความรู้
ลงรายการง่ายๆ by MARC21
การจัดการความรู้
อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ by DD