บริการยืมคืน

สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามสิทธิ์การยืมในแต่ละประเภท ดังนี้

อ่านประกาศสำนักหอสมุด เรื่องการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ คลิ๊ก