บริการยืมคืน

สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามสิทธิ์การยืมในแต่ละประเภท ดังนี้