บริการยืมคืน

 

         บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการให้ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สำนักหอสมุด โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มายืนยันตัวตนเพื่อขอใช้บริการ

         สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามสิทธิ์การยืมในแต่ละประเภท ดังนี้
         
         1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิในการยืม
             - หนังสือทั่วไป 15 เล่ม / 14 วัน
             - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน

         2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสิทธิในการยืม
             - หนังสือทั่วไป 20 เล่ม / 30 วัน
             - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน

         3. อาจารย์/บุคลากร มีสิทธิในการยืม
​             - หนังสือทั่วไป 30 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา
​             - สื่อโสตทัศน์ฯ เพื่อการศึกษา (CD หนังสือ / CD ประกอบการสอน) 5 รายการ / 14 วัน

         วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุด

         หากเกินกำหนดส่งหนังสือ คิดอัตราค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน

         *กรณียืมถ่ายเอกสาร อนุญาตให้ยืมได้ 3 รายการ และส่งคืนภายในวันที่ยืม*

         สามารถอ่านประกาศการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ที่นี่

         

         สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือ ต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่นี่