บริการทำสำเนาหนังสือ

    บริการทำสำเนาหนังสือ เป็นบริการที่ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถขอทำสำเนาหนังสือกับห้องสมุดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

    เงื่อนไขการขอใช้บริการ
    1. ทำสำเนาหนังสือได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน้าหนังสือ
    2. ค่าบริการถ่ายเอกสาร หน้าละ 2 บาท
    3. ค่าส่งไปรษณีย์ ขั้นต่ำคิดค่าบริการ 50 บาท (หากราคาค่าส่งเกินกว่านี้ จะคิดราคาตามการจัดส่งจริง)
    4. ค่าดำเนินการ 50 บาท / รายการ

    ช่องทางการขอใช้บริการ
    1. เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น 1 / เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 6
    2. โทรศัพท์ 0-5388-5911 / 0-5388-5921
    3. หน้าเว็บไซต์สำนักสมุด เมนู Ask Librarian
    4. e-mail: lib@cmru.ac.th, lib@g.cmru.ac.th, cmrulibrary@gmail.com
    5. Facebook Fanpage: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    6. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_vAt5Zvkg6PEglGufWak4BnaIW1niNO7toTVqMKp4qs0-g/viewform

แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ