บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

          สำนักหอสมุดจัดบริการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาสารสนเทศ เช่น บทความงานวิจัย (Article) วิทยานิพนธ์หรือเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมประเมินแหล่งสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในการได้รับสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ 5 ช่องทาง ได้แก่

  1. เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
  2. Facebook Fanpage : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  3. LINE Official : @cmrulibrary
  4. Email : lib@cmru.ac.th / lib@g.cmru.ac.th / cmrulibrary@gmail.com
  5. โทรศัพท์ : 0-5388-5910 

    ติดต่อได้ที่ คุณอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ