ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ : 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

Call Center : 0-5388-5911

Fax : 0-5388-5900

e-Mail : lib@cmru.ac.th , lib@g.cmru.ac.th, cmrulibrary@gmail.com


หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

ชั้น สถานที่ หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก
ชั้น 8 ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด 5901 0-5388-5901
ชั้น 8 รองผู้อำนวยการ งานหอสมุด  5902 0-5388-5902
ชั้น 8 รองผู้อำนวยการ งานเทคโนโลยีห้องสมุด 5909 0-5388-5909
ชั้น 8 รองผู้อำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป 5908 0-5388-5908
ชั้น 8 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 5908 0-5388-5908
ชั้น 8 งานธุรการ  5905 0-5388-5905
ชั้น 8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  5919 0-5388-5919
ชั้น 8 งานพัสดุ  5900 0-5388-5900
ชั้น 8 งานการเงิน  5919 0-5388-5919
ชั้น 8 งานเทคโนโลยีห้องสมุด  5909 0-5388-5909
ชั้น 8 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  5904 0-5388-5904
ชั้น 8 งานนิทรรศการ 5922 0-5388-5922
ชั้น 8 งานลงทะเบียนทรัพยากร  5906 0-5388-5906
ชั้น 1 งานบริการ ยืม - คืน  5921 0-5388-5921
ชั้น 2 งานบริการ จัดชั้นหนังสือ 5910 0-5388-5910
ชั้น 3 งานบริการ จัดชั้นหนังสือ  5914 0-5388-5914
ชั้น 3 งานซ่อมหนังสือ 5913 0-5388-5913
ชั้น 4 งานบริการ จัดชั้นหนังสือ  5915 0-5388-5915
ชั้น 5 งานบริการ จัดชั้นหนังสือ  5916 0-5388-5916
ชั้น 6 งานบริการ ตอบคำถาม  5911 0-5388-5911
ชั้น 6 งานบริการ จัดชั้นหนังสือ  5918 0-5388-5918
ชั้น 7 งานบริการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์  5920 0-5388-5920