ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด A-Z

ค้นหาตามอักษร
2EBOOK DIGITAL LIBRARY

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ จากบริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด

...

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสต...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อม...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอ...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

Applied Science & Technology Source Ultimate

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมตั้งแต่ปี 1909 ...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

Art & Architecture Complete

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ น...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

BBC Science Focus

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


...

China Academic Journals Full-text Database (CJFD)

ฐานข้อมูลทดลองใช้


เป็นฐานข้อมูลวารสาร ภาษาจีน ใหญ่ที่สุด มีวารสารถึง11,215 ชื่อ และ บทความ 65.2 ล้านบทความ (Full text) ตั้งแต่ปี 1994 และรวมถึงวารสารวิชาการและวารสารทั่วไปของจีน ครอบคลุม ถึง 168 สาขาวิชา ที่รวบรวมวา...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

China Data Insights (CDI)

ฐานข้อมูลทดลองใช้


ฐานข้อมูลภายในขนาดใหญ่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรม ประกอบด้วยหนังสือทางสถิติมากกว่า1,086 เล่ม 1.4 ล้านตาราง ตัวชี้วัด 13 ล้านตัว นำเสน...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

CMRUIR e-Research

วิจัยอิเล็กทรอนิกส์


CMRUIR e-Research งานวิจัยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

...

CMRUIR e-Theses

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์


CMRUIR e-Theses วิทยานิพนธ์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

...

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

EBSCO eBook Collection

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost

...

Education Research Complete

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านทางการศึกษาที่มีเนื้อหาคอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Co...

Education Week

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


...

EEWOWW

ฐานข้อมูลทดลองใช้


EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authering tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริป...

Emerald Management

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากก...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

Gale: Educators Reference Complete

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ มีการอัพเดตเนื้อหาให้ใหม่อยู่เสมอ รองรับการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML ทุกบทความ และ PDF สำหรับบทความท...

Flipster

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อนิตยสารกว่า 1,000 รายการ ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง

...

Food Science Source

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สา...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

Gale: Academic OneFile

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดิโอและคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เ...

Gale: e-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


คือ ฐานข้อมูล eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มี บรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microso...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

Gale: Power Search

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


Gale Power Search ฐานข้อมูลแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบค้น eBook และ e-Journals ร่วมกัน เพื่อความสะดวกสบายที่มากกว่า ฐานข้อมูลจะแยกประเภทของบทความให้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าใช้งานทีละฐาน และยังคง...
คลิปสอนการใช้งาน

Gale: Science

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการอัพเดตเนื้อหาให้ใหม่อยู่เสมอ รองรับการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML ทุกบทความ และ PDF สำหรับบทความที่ทาง สนพ.ต...

H.W.Wilson

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art , Business , Education , General Science , Humanilities , Library and Information Sc...

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม
Legal Source

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมู...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

หนังสือมีชีวิต (Living Books)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


หนังสือมีชีวิต (Living Books) เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

...

Matichon e-News

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


username:ARIT  password:ARIT ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป...

MIT Technology Review

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


...

NaiinPann

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์


ให้บริการผ่านเครื่อง iPad ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 1

    

...

National Geographic

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


...

Ookbee Buffet

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์


ให้บริการผ่านเครื่อง iPad ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 1

...

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟร...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

ScienceDirect

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Scie...

SpringerLink

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม
Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 167 แ...
คลิปสอนการใช้งาน

Thai National Research Repository (TNRR) : คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อการสืบค้น เผยแพร่สู่สาธารณะ แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถวิเคราะห์ในภาพรวมการวิจัยของประเทศ

...

The Senate Electronic library : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการความรู้ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของวุฒิสภา อาทิ พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ข้อมูลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง และกระบวนการถอดถอน ตัวอย่างรายงานวิจัยและวารสารภา...

Union Catalog of Thai Acadamic Libraries (UCTAL)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การคว...

Vogue

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


...

Web of Science

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบั...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม