ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด A-Z

ค้นหาตามอักษร

CU e-Libraryห้องสมุดออนไลน์ CU e-Book Store คือ ระบบร้านหนังสือ ChulaBook ที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือวิชาการ พร้อมที่จะผลักดันองค์กรความรู้ด้านวิชาการให้เปลี่ยนไปในรูปแบบหนังสือดิจิตัล พบกับหนังสือและนิตยสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ที่คุณสามารถเลือกซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านใน iPad, iPhone, iPod Touch และอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

 


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

ดูรายชื่อเอกสารที่บอกรับได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ข้อมูลจาก UniNet)
ACM-Title List of 2023


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

ดูรายชื่อเอกสารที่บอกรับได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ข้อมูลจาก UniNet)
ACS-Title List of 2023


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและอ่านหนังสือได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น iPhone, iPod, iPad, และ Android 


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล มีทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารการสอน คู่มือปฏิบัติงาน ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย


คลิปสอนการใช้งาน

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล มีทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารการสอน คู่มือปฏิบัติงาน ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย


คลิปสอนการใช้งาน

ฐานข้อมูล DART-Europe E-theses Portal ให้บริการวิทยานิพนธ์/งานวิจัยมากกว่า 990,000 รายการจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 550 แห่งในประเทศแถบทวีปยุโรปมากกว่า 28 ประเทศ


ฐานข้อมูล Directory of Open Access Books หรือ DOAB เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสือวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals หรือ DOAJ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้และครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายสาขาวิชา


เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

หากเข้าใช้งานจากภายนอก ให้ระบุ
Username: cmru
Password: library@2565


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost


คลิปสอนการใช้งาน

EBSCO OpenDissertations เป็นฐานข้อมูลฟรี ที่มีจัดเก็บวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 1.4 ล้านรายการ จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 320 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา


มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

ดูรายชื่อเอกสารที่บอกรับได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ข้อมูลจาก UniNet)
Emerald-Title List of 2023


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นฐานข้อมูลที่รวมปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมสหสาขาวิชามากกว่า 1.4 ล้านรายการ จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 320 แห่งทั่วโลก


ฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazines) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บอกรับเพิ่มเติมเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เข้าถึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อนิตยสาร จำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่
   ● National Geographic นิตยสารด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว ภาพถ่าย สัตว์โลก สิ่งแวดล้อม
   ● Vogue นิตยสารแฟชั่น ความงาม เวทีเดินแบบระดับโลก 
   ● Education Week นิตยสารด้านการศึกษา
   ● MIT Technology Review นิตยสารด้านเทคโนโลยี

มีให้เลือกอ่านนิตยสารทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

คือ ฐานข้อมูล eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มี บรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้ และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้า ระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย

Gale Tutorials Click


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

Gale Power Search เป็นเครื่องมือการค้นแบบ Cross search สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ครอบคลุมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Gale ที่ห้องสมุดบอกรับ ได้แก่

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale eBooks
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Select ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale OneFile: Computer Science เน้นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale OneFile: Educator's Reference Complete เน้นด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale OneFile: Information Science เน้นด้านสารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือศาสตร์สารสนเทศ
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale OneFile: Science เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตรวจสอบ All Databases จากสำนักพิมพ์ Gale ที่ห้องสมุดบอกรับได้ที่ 
https://link.gale.com/apps/menu?userGroupName=thcmru


คลิปสอนการใช้งาน

หนังสือมีชีวิต (Living Books) เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บข่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password ดังนี้
Username: ARIT
Password: ARIT

*หมายเหตุ เข้าใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดไม่เกิน 4 Users


ฐานข้อมูล Networked Digital Library of Theses and Dissertations หรือ NDLTD เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง


เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับโทและปริญญาเอกมากกว่า 58,000 รายการ จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 30 แห่งของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา


ฐานข้อมูล Open Access Theses and Dissertations หรือ OATD เป็นฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาวิทยานิพนธ์จากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยที่เผยแพร่ทั่วโลกกว่า 1,100 แห่ง


นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปต่างๆทั่วโลก มากกว่า 1,700 แห่ง ครอบคลุมสหสาขาวิชา


ฐานข้อมูล SAGE Open Access เป็นฐานข้อมูลวารสารแบบเปิดของสำนักพิมพ์ SAGE ให้เนื้อหาที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น


เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยสามารถสืบค้นบทความได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก และดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ Full Text ได้


คลิปสอนการใช้งาน

เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ Biomedicine, Business and Education, Engineering, Environment, Geography, History, law, Life Science, Materials Science, Mathematics, Medicine & Public Health, Pharmacy,Philosophy, Physics, Political Science and International Relations, Social Sciences, Statistics โดยครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารและหนังสือ 

ดูรายชื่อเอกสารที่บอกรับได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ข้อมูลจาก UniNet)
SpringerLink-Title List of 2023


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

ฐานข้อมูล Taylor & Francis (Open Journals) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้แบบเปิด


ฐานข้อมูล Thai Digital Collection หรือ TDC เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full text) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้งานจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยหรือสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอกได้


คลิปสอนการใช้งาน

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


คลิปสอนการใช้งาน