สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำหรับวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทบทวน และถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จัดทำตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการ และได้ร่วมกันบูรณาการแผนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ด้วย

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมฟูราม่า เอ๊กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"