สำนักหอสมุดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ห้องเกียรติภูมิปัญญา ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"