สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2566

10 เมษายน พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ Ignite Library จากห้องสมุดสู่จุดเชื่อมโลก ในงานได้มีกิจกรรม
การบรรยายและWorkshop เรื่อง การสร้าง Digital content/ Content Marketing 
ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการรับรู้บริการของห้องสมุด Social Media การสร้าง Content และ เปิดประตูสู่โลกTikTok วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรณฤมล คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุรพล เจียตระกูล Content Creator
ในการประชุม นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของชมรมห้องสมุด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบริการ Self-access service ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"