สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

25 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     บุคลากรสำนักหอสมุดโดย นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและนายพิสิฐ ศรีใจภา บรรณารักษ์ เข้าร่วมงานการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภูมิภาคทั้ว 9 เครือข่าย ที่มีผลดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2565 ถึง 2566 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวของเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภูมิภาคทั้ง 9 เครือข่าย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สถาบันอุดมศึกษาในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวรายงาน และมีองคมนนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ  การศึกษาขั้นพื้นฐานกับความมั่นคงของชาติ

     ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง AI กับอนาคตการศึกษาของเด็กไทย การนำเสนอสื่อต้นแบบในรูปแบบ TED Talk ของ 9 เครือข่าย และการพูดคุยกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเชิงพื้นที่ รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถาบันเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมซาลอนเอและซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทลรัชดา กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"