สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ ชาวหอสมุด เอ้ย ! .. เอ้ย ! ถามไรตอบได้ ! … ได้ !!

14 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

      อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM  ในหัวข้อ ชาวหอสมุด เอ้ย ! .. เอ้ย ! ถามไรตอบได้ ! … ได้ !! โดยมี นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์  และนางสาวแสงเพชร อินสมวงค์  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากฝ่ายงานบริการสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการตอบคำถามผู้ใช้บริการ ความเข้าใจในการตอบคำถามได้อย่างถูกวิธี ที่เกี่ยวกับสำนักหอสมุดรวมทั้งการใช้ความรู้เฉพาะวิชาชีพบรรณารักษ์  และแนวปฏิบัติการให้บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การชำระค่าปรับ การจอง การสมัครสมาชิก และการบริการต่าง ๆ แก่บุคลากร ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00  ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"