สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย

8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์  ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย พร้อมทั้งสามารถรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของสำนักหอสมุด

      ในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ วิธีการดับเพลิง ประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีในอาคาร และรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉิน จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม การทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉิน จากแผ่นดินไหว ฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟตามแผนของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งสรุปประเมินผลการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ วิทยากรโดยนายธันวา บุญตัน และคณะครูฝึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"