สำนักหอสมุด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงาน Job Fair by CMRU 2024

6 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมงาน Job Fair by CMRU 2024 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนสถานประกอบการร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว วันที่ 6 มีนาคม 2567

ภายในงานพบกับบูธของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับกิจการ จากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 40 บริษัท และได้มีกิจกรรมการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรสุดพิเศษ ป้าตือ คุณสมบัษร ถิระสาโรส ในหัวข้อ ค้นหาตัวตน ค้นพบพลัง เส้นทางสู่ความสำเร็จ, การเสวนาหัวข้อ พนักงานในฝัน และการบรรยาย ลายเซ็นดี มีงานทำ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 4 ภาคธุรกิจ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"