สำนักหอสมุดจัดอบรมการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero)

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

       สำนักหอสมุด จัดการอบรมการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และทักษะการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) ให้ตรงตามความต้องการ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น. Online ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"