สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 หัวข้อ การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และการบรรยาย เรื่อง การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยายโดย ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ในภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละหน่วยงาน

โดยกลุ่มที่ 1 เป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลและทีมงาน

และกลุ่มที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการบริการห้องสมุด โดย ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ และคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ

    หลังจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จากสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วย

ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"