สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Mini workshop Lib Aroma โดยวิทยากรจากร้าน A&A Candle and Soap Supplies ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานวิทยากรได้นำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสาธิตขั้นตอนวิธีการทำเทียนหอม และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือทำด้วยตัวเอง สำหรับผลงานของทุกคนสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ โดยมีผู้ให้ความสนเข้าใจร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา และบุคลากร

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"