สำนักหอสมุดเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ตามที่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติจ้าง บริษัท EBSCO International, Inc. เป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 3 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรับทราบเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูลสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นิสิต นักศึกษา

ในการนี้ สำนักหอสมุด โดยนางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์สำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (FULL TEXT), EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์, Engineering Source ฐานข้อมูลออกแบบด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม  และEmerald Management บทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร โดยมีคุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 9.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"