สำนักหอสมุดต้อนรับและให้บริการพื้นที่แก่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักหอสมุดต้อนรับคุณครูสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับอนุบาล 3/2 ในการจัดกิจกรรมวาดรูปเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน บริเวณพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ Learning Space และ มุม Green Corner ชั้น 2 สำนักหอสมุด 

    สำหรับโครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library  ของสำนักสมุดนั้น ได้ส่งเสริมให้ บุคลากร และผู้ใช้บริการ หันมาใส่ใจให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดพื้นที่บริการภายในห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศที่ดี รวมถึงให้บริการความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการช่วยกันลดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเกิดผลต่อดีสภาพแวดล้อมในอนาคตได้

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"