สำนักหอสมุดจัดการอบรม หัวข้อ Gale Empowering Research

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์  วิทยากร โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Gale เนื้อหาในการอบรมเป็นการสืบค้นและใช้งานฐานข้อมูลจาก Gale ที่บอกรับในสำนักหอสมุด อาทิ Gale eBooks Gale Academic OneFile Select (Periodicals) และGale Presents: National Geographic Virtual Library เพื่อการทำวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เทคนิคการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานได้นอกเครือข่ายอย่างสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. - 16:00 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"