สำนักหอสมุดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567  วิทยากรโดย นายชูชาติ เรืองเดช นักวิชาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยวิทยากรนายพรมกนก ศรีเพ็ชรวรรณดี และนางธัญญลักษณ์ มาดี นักวิชาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีสำนักหอสมุดสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษามือเบื้องต้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางเสียงเบื้องต้นได้

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุดพื้นที่เมืองเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"