การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงตามรูปแบบ American Psychological Association (APA)

29 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงตามรูปแบบ American Psychological Association (APA) ให้กับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ และผู้สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกล่าวเปิดการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ยังได้แนะนำการใช้งานบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด ด้วย

 ณ ห้อง 29041 ชั้น 4 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"