สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567

26 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว ได้บรรยายถึงการกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พุทธศักราช 2566 เกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ฉบับปี พ.ศ. 2566 และการประเมินด้านห้องสมุด ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และการชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) โดยนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"