สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้น Reference Database & SSL-VPN

18 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดอบรมการสืบค้น Reference Database & SSL-VPN ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดยนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนางสาวอรวรา ใสคำ บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"