สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference-PULINET 2024) ภายใต้กรอบแนวความคิด “Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow” ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดประชุมฯ ในการนี้มีการบรรยายพิเศษของผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2566 เรื่อง “ห้องสมุดท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบัน” การบรรยาย เรื่อง Library Trend การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หนังสือ: มหาสมุทรแห่งปัญญา” โดยพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) การเสวนา เรื่อง AI in Library: Opportunities & Challenges การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งประเภทโปสเตอร์และประเภทบรรยาย จำแนกตามกลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มการบริการสารสนเทศ กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร และกิจกรรม LET Talks (Library, Educational, Technology)                วันที่ 10 - 12 มกราคม 2567  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"