สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini Workshop เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY

22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม  Mini Workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะวิทยากรได้แนะนำอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาประกอบการจัดทำเครื่องฟอกอากาศและสาธิตวิธีการใช้งานจริงให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม  2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"