สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมนานาชาติ เทศกาลแห่งความสุข The Christmas Tree Light Up

21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ เทศกาลแห่งความสุข The Christmas Tree Light Up วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยนานาชาติร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักศึกษาต่างชาติ ในกิจกรรมนี้สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการห่อของขวัญและกิจกรรมสอยดาวมอบของรางวัล และในงานยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ  ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"