สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2566  พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2566 และรายงานผลการติดตามแผนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566  ของสำนักหอสมุด โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 -14.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"